Thứ ba, 16.10.2018 GMT+7

QĐ số 1777/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các đề tài KHCN độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN dành cho cán bộ khoa học trẻ


Đường dẫn của bản tin này: http://htd.ac.vn//.html&t=qd-so-1777qd-vhl-ban-hanh-quy-dinh-quan-ly-cac-de-tai-khcn-doc-lap-cap-vien-han-lam-khcnvn-danh-cho-can-bo-khoa-hoc-tre
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAOEmail: vinhquangvip@gmail.com