Thứ tư, 17.10.2018 GMT+7

Quyết định số 1786/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án. nhiệm vụ KHCN Độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCN

Quyết định số 1786/QĐ-VHL Ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án. nhiệm vụ KHCN Độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCN

Đường dẫn của bản tin này: http://htd.ac.vn//.html&t=quyet-dinh-so-1786qd-vhl-ban-hanh-quy-dinh-quan-ly-cac-de-tai-du-an.-nhiem-vu-khcn-doc-lap-cap-vien-han-lam-khcn
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAOEmail: vinhquangvip@gmail.com