Thứ năm, 25.10.2018 GMT+7

Công văn số 2202/VHL-TCCB v/v thông báo Thông tư số 12/2018/TT-BNV ngày 09/10/2018 của Bộ Nội vụ


Đường dẫn của bản tin này: http://htd.ac.vn//.html&t=cong-van-so-2202vhl-tccb-vv-thong-bao-thong-tu-so-122018tt-bnv-ngay-09102018-cua-bo-noi-vu
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAOEmail: vinhquangvip@gmail.com