Chủ nhật, 07.10.2012 GMT+7

Hỗ trợ sản xuất thử nghiệm các sản phẩm chiếu sáng thương mại bằng LED hiệu suất cao (loại đèn có công suất 5W, 8W và 16W)

Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả : “Hỗ trợ sản xuất thử nghiệm các sản phẩm chiếu sáng thương mại bằng LED hiệu suất cao (loại đèn có công suất 5W, 8W và 16W)”.

 

Chủ nhiệm đề tài

   TS. Nguyễn Văn Thao

Cơ quan chủ trì

   Trung tâm Phát triển công nghệ cao

Thời gian thực hiện

   9/2009 - 6/2010

Mục tiêu của đề tài

  • Hỗ trợ khảo sát nhu cầu của thị trường về các sản phẩm chiếu sáng thương mại bằng LED ở Việt Nam.
  • Hỗ trợ đánh giá công nghệ hiện có và đề xuất các giải pháp công nghệ khả thi trong sản xuất các sản phẩm chiếu sáng thương mại bằng LED.
  • Hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm chiếu sáng bằng đèn LED.
  • Hỗ trợ phát triển công nghệ sản xuất các sản phẩm chiếu sáng thương mại bằng LED.
  • Hỗ trợ hoàn thiện qui trình công nghệ, qui trình kiểm soát chất lượng sản phẩm cho sản xuất các bộ đèn LED chiếu sáng thương mại.
  • Hỗ trợ sản xuất lô số không các bộ đèn chiếu sáng thương mại bằng LED (sử dụng trong các gia đình, văn phòng, trường học, xí nghiệp...) có hệ số công suất đạt trên 0,95 và méo hài tổng cộng (THD) nhỏ hơn 15%...
  • Hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm chiếu sáng bằng đèn LED.

Xếp loại đề tài

    Dự án đã được chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nghiệm thu, đạt kết quả tốt.

Kết quả đạt được

   Sản phẩm: 200 bộ nguồn; 100 bộ đèn LED có công suất  5W, 6W và 16W.

 

    

 

 

Đường dẫn của bản tin này: http://htd.ac.vn//.html&t=ho-tro-san-xuat-thu-nghiem-cac-san-pham-chieu-sang-thuong-mai-bang-led-hieu-suat-cao-loai-den-co-cong-suat-5w-8w-va-16w
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAOEmail: vinhquangvip@gmail.com